Kalankari Center, B. K. Samudram, India(#1512)

Kalankari Center, B. K. Samudram, India(#1512)

Picture taken: 2007-12-04 16:08:41
At 14.69233729, 77.6397762233333 in Bukkarayasamudram, Anantapuram, Andhra Pradesh, India
With: NIKON CORPORATION, NIKON D70, 30.0 mm f/1.4

menu